Avís legal


1.- Informació de l'empresa

Adreça:
www.joulsamax.com
Nom de l'empresa: JOULSAMAX SL
Carrer n°: c/ Vernal - Castelló Nou, local 19
Codi postal Localitat: 17486 Castelló d'Empúries
Telèfon: 0034696197181
Fax: 0034972450808
E-mail: info@joulsamax.com
Registre Mercantil:
NIF/CIF: B172776662.- Política de privacitat i segurestat

JOULSAMAX SL garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquesta web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
Les dades que es requereixen seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per la qual es recullen i seran sotmeses a un tractament automatitzat.
Aquestes s'inclouran als fitxers denominats "Gestió", "Web" i "Correu" de l'empresa JOULSAMAX SL amb la finalitat de poder exercir la prestació de serveis, facturació, cobrament, manteniment del contacte comercial i enviament d'informació corporativa si s'ha sol·licitat.
Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de les seves dades personals, conforme al procediment legalment establert, indicant-ho per escrit a l'empresa JOULSAMAX SL, amb domicili a Apartat de Correus 14 - 17487 Empuriabrava o bé, per correu electrònic a info@joulsamax.com
Les parts contractants se sotmeten, a elecció seva, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a la resolució dels conflictes y renunciant a qualsevol altre fur.3.- Condicions d'utilització

JOULSAMAX SL no es fa responsable de:
- Fer un ús amb fins o connotacions il.lícites, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web o dels seus continguts, un ús prohibit a les presents condicions, així com qualsevol utilització que resulti lesiva per als legítims drets i interessos de tercers.
- Provocar danys en els sistemes físics o lògics de JOULSAMAX SL, del seu lloc web, dels seus proveïdors o de tercers, o qualsevol pràctica que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal funcionament dels documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic. Especialment, es prohibeix expressament introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar danys.
- Intentar accedir als recursos o àrees restringides de la pàgina Web, sense complir els requisits d'accés, i utilitzar, reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic o manipular les dades de JOMAR SA, tercers proveïdors i altres usuaris, a través de qualsevol modalitat.
- En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
a) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació.
b) Indueixi, inciti, incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
c) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
d) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat o anunci de tercers aliens a JOULSAMAX SL4.- Drets d'autor, propietat intel lectual i industrial

L'usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, i tots els drets de propietat industrial i intel lectual inherents als mateixos, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de JOULSAMAX SL i/o de tercers, que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Sota cap supòsit, l'accés als continguts de la pàgina web suposa la renúncia, transmissió, cessió, llicència total o parcial d'aquests drets, ni confereix cap dret d'utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública d'aquests continguts, sense la prèvia i expressa autorització de JOULSAMAX SL o els seus titulars legals.
Cap material dels que es presenten en la pàgina web de JOULSAMAX SL podrà ser copiat, reproduït, publicat, carregat en equips informàtics, enviat per correu, transmès o distribuït cap manera, especialment mitjançant publicació en altres pàgines web o en entorns de xarxa, diferent de la descàrrega en el seu ordinador personal per al seu ús, respectant rigorosament tots els drets d'autor i avisos de propietat.5.- Limitació de responsabilitats

JOULSAMAX SL no garanteix l'absència de virus o elements similars en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic ia la seva pàgina web, que poguessin produir alteracions de programari i maquinari per a l'usuari.
La utilització de la nostra pàgina Web i dels seus continguts suposa l'acceptació per part de l'usuari dels anteriors riscos i, per això, aquest exclou JOULSAMAX SL de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de l'eventual presència de virus o altres elements anàlegs.
JOULSAMAX SL intentarà amb tots els mitjans al seu abast garantir la seguretat de la informació facilitada pels usuaris. No obstant això, com és comunament conegut, la seguretat en l'entorn d'Internet no pot ser garantida en la seva totalitat, en cap moment.6.- Cookies

JOULSAMAX SL es reserva el dret d'utilització de les denominades cookies o arxius similars, en qualsevol tipus d'utilització del portal. No obstant això, les galetes utilitzades s'associen únicament amb visitants i els seus terminals, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l'usuari.
Així mateix, en relació a tot això, JOULSAMAX SL l'informa sobre el fet que la majoria dels navegadors a la xarxa, permeten als usuaris esborrar les cookies del disc dur del seu ordinador, bloquejar o rebre un missatge abans de gravar-ne una.7.- Jurisdicció i lleis aplicables

Les presents condicions generals d'ús es regeixen per les lleis espanyoles.
Qualsevol controvèrsia en relació amb aquest lloc web es substanciarà davant la jurisdicció espanyola.